KONSULTUPPDRAG

Konsultuppdrag utförs på beställning av företag, myndigheter och organisationer för vilka PUK ställer upp med utredningar, handledningar och undervisning varvid undervisningen beskrivs separat. Uppdragssyfte är att svara på uppdragsgivarens beställning.

Följande typer av konsultuppdrag erbjuds:

1/ Utredning kring en patient,
2/ Handledning,
3/ Behandling kombinerad med handledning.

Utredning besvarar de frågor som uppdragsgivanen har ställt före utredningen. Uppdragsgivaren bör därför i förväg tydligt formulera sina frågeställningar. Hanledning erbjuds endast som följd av utredning.

Utredningar utförs i PUK:s egen lokal. Handledningar och behandlingar kan genomföras på andra platser.

1/ Utredning kring en patient

Utredningen syftar till att kartlägga alla väsentliga aspekter i patientens livssituation samt att bedömma patientens möjlighet att återfå hälsan/välbefinnande. Rekommendationer till hjälpinsatser ingår.

Bedömningen grundar sig på utredningens resultat gällande: 1/ ohälsans historik; 2/ samband mellan patientens hälsoproblem och hans/hennes livserfarenheter; 3/ patientens psykologiska resurser; 4/ symtomens eventuella sekundära vinster; 5/ resurser och hinder i patientens psykosociala miljö.

Första del av utredningen består i ett möte med uppdragsgivaren och därefter två möten med den utredda patienten. Mötet med uppdragsgivaren kompletteras med ett kopierat bakgrundsmaterial gällande klientens tidigade utredningar, läkarjournaler, sociala myndigheters uttalanden och dylikt. Mötet med uppdragsgivaren kan ibland ersättas med det insända bakgrundsmaterialet. Utredningsmötena med patienten varar ca två timmar per tillfälle. Utredningen avslutas med en skriftlig redogörelse (utlåtande) för dess resultat och rekommendationer. Utlåtandet skickas till uppdragsgivaren i ett rekommenderat brev.

Muntlig redogörelse ingår inte i uppdraget men kan beställas efteråt.

En utredning fullbordas inom 35-45 arbetstimmar spridda över 4 veckor.

Utrednigens ramar skrivs ner i ett kortfattat avtal. Arbetsinsatserna faktureras när utredningen är avslutad.

2/ Handledningar

Handledning erbjuds bara i anknytning till en genomförd utredning. Handledningens mål är att underlätta en korrekt implementering av de rekommenderade åtgärderna. Stor vikt läggs vid att vidga de inblandades förståelse för problemet och att föra samman deras ansträngningar att hjälpa patienten.

Handledningens syfte, omfattning och övriga detaljer bestäms i ett kortfattat skriftligt avtal. Faktureringen sker månadsvis.

3/ Behandlingar

Vid behov kan PUK ställa upp med behandling av den utredda patienten. Behandlingen sker då i nära samarbete med uppdragsgivarens egna vårdinsatser och förutsätter att dessa ligger i linje med utredningens rekommendationer.

Ett kortfattat skriftligt avtal reglerar behandlingens omfattning och övriga detaljer. Faktureringen sker månadsvis.

Pris

Pris för alla arbetsinsatser i alla ovannämnda konsultuppdrag är 1200 kr/timma. Moms tillkommer. Resekostnader faktureras bara ifall uppdraget genomförs utanför Kronobergs län. Eventuella prisändringar annonseras på den här platsen i november och börjar gälla från och med januari.